ALGEMENE VOORWAARDEN TIME TO MELT

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Melt: de eenmanszaak Melt, statutair gevestigd te
Voorburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 73098302.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
met Melt een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het
geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Melt voor de klant
uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch
niet uitsluitend: alle diensten die Melt voor de klant
uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch
niet uitsluitend: online en offline programma’s (zoals
Essence, Woman Within en Roots), retreats (binnen- en buitenland), (adem) workshops en masterclasses voor particulieren, ondernemers en bedrijven.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Melt en
klant krachtens welke Melt de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet
handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die
handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van
Melt.
1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de klant en/of Melt
worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.12. Website: www.time-to-melt.com.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle door Melt gedane aanbiedingen, uitgebrachte
offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten,
overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of
opdrachtbevestiging, door middel van het plaatsen van
een bestelling via de website, dan wel een akkoord via de
e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen
van deze algemene voorwaarden van Melt en dat hij met
deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de
overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op
handelingen van derden en/of leveranciers die door Melt
zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering
of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van de klant wordt door in gebruik name van deze
algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Melt zijn geldig voor de in de offerte
aangegeven termijn. Indien er geen termijn is
aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de
datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een
aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn
aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Melt zal in de offerte aangeven welke diensten
worden aangeboden en welke bedragen de klant
verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de
offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte
genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders afgesproken. In de offerte staat tevens de
overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product
dan wel het gebruikelijke uurtarief van Melt met een
vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder
opzegtermijn. De klant geeft Melt een opdracht voor een
nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan
door beide partijen worden beëindigd zonder
inachtneming van een opzegtermijn.
3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet
automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Melt is gerechtigd een aanbetaling van 50%
aan de klant te factureren alvorens Melt de opdracht
gaat uitvoeren. In geval van retreats is Melt gerechtigd, in
verband met de reservering daarvoor, volledig vooraf te
factureren. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na
aanmelding voor de retreats plaats te vinden. Voor een
one day retreats en weekend retreats dient
het totaalbedrag in één keer voldaan te worden. Voor
een meerdaagse retreat (in het buitenland) geldt een
aanbetaling van €700-, van de overeengekomen prijs en de
rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor
aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen
minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per
ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige
betaling heeft Melt het recht de reservering te laten
vervallen.
De aanmelding voor het retreat is pas definitief na
betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder
dan 8 weken voor aanvang, van het volledige
overeengekomen bedrag.
3.6. Afspraken over deadlines worden in de offerte
schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Melt
afhangt van feedback of input van de klant, is Melt
nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het
uitvoeren van de opdracht. Melt is dan gerechtigd de
deadline eenzijdig te verschuiven.
3.7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst
door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft
Melt het recht de betreffende prijzen en andere
voorwaarden aan te passen.
3.8. Alle door Melt gecommuniceerde prijzen zijn
bedragen in euro’s, inclusief btw voor
particulieren/exclusief btw voor bedrijven en ondernemers, verzendkosten
en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en
kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
3.9. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten
welke door Melt worden gemaakt ten behoeve van het
uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt
€0,19 cent ex btw per kilometer. Reisuren worden tevens
in rekening gebracht.
3.10. Losse sessies en workshops dienen na akkoord op
de offerte op basis van vooruitbetaling plaats te vinden.
3.11. Melt behoudt zich het recht om prijzen tussentijds
te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten
stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is
klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de
datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten
gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij
uitgesloten.
3.12. Melt is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk
voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs
kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.13. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot
de omstandigheden waarop Melt zich heeft gebaseerd bij
het uitbrengen van bedoelde programma’s, sessies,
workshops, masterclasses, retreats of welke overeenkomst dan ook, dan
is Melt bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de
uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan
te passen.
3.14. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in
geval van een programma met een bepaalde duur, kan
door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op
niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in
welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment
dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Melt
verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of
een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan
deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden
gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal
Melt binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de
diensten.
4.4. Melt heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te
laten voeren door derden zonder dat hij de klant daarvan
op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering
van de dienstverlening door derden meerkosten worden
gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden
doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten
overeenkomst tussen de klant en Melt zijn pas geldig
vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst
door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Melt wenst te
ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe
indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de
tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van
annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging
overeengekomen honorarium. Tevens wordt in ieder
geval de vergoeding uit artikel 14.7. in acht genomen. Bij
tussentijdse ontbinding van een coaching programma
blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van
het volledige overeengekomen offertebedrag.
4.7. Indien Melt, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Melt gerechtigd de daaruit
voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Melt in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Melt uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door
toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.
De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de
oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening
van klant. Melt zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MELT
5.1. Melt garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht
naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing
van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Melt spant zich in om de gegevens die Melt voor de
klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens
niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de
geleverde diensten en/of producten dient Melt met klant
in overleg te treden over een voor beiden passende
oplossing.
5.4. Melt is gerechtigd om voor promotionele doeleinden
zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en
functie) van de klant te publiceren op de website van
Melt en/of overige promotionele uitingen van Melt.
5.5. Melt is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is
met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht
om deelname op te schorten.
5.6. Melt streeft ernaar de coaching programma’s zo veel
mogelijk online plaats te laten vinden. Indien nodig zorgt
Melt voor een locatie waar de offline coaching kan
plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de coaching
op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er
in overleg met Melt een andere afspraak worden
ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik
van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.
5.7. De coaching gesprekken die tijdens een langdurig
programma (zoals Essence) plaatsvinden worden door
Melt opgenomen via Zoom. Na afloop van de coaching
ontvangt de klant de opname.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT,
HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in
deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders
overeengekomen.
6.2. De klant dient Melt te voorzien van alle juiste
gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat
deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Melt
onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte
te laten stellen door een derde, van wijzigingen in
persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige
informatie waar Melt om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Melt zijn verstrekt, heeft Melt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Melt steeds onverwijld schriftelijk op
de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Melt geleverde diensten
en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te
maken aan Melt binnen 7 dagen na levering van de dienst
doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de
opdracht of het traject. De klant vrijwaart Melt één jaar
na levering van alle juridische claims naar aanleiding van
geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die
Melt nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens
is Melt niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
schade.
6.7. Wanneer Melt inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Melt is
niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de
inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant
degene is die inlogt door middel van de aan de klant
verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de
overeenkomst tussen de klant en Melt tijdens de
samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt
uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die
betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14
dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Melt mag
vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant
niet verplichten tot het geven van de redenen van
ontbinding.
6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Melt. In geval van levering binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten nadat Melt hier expliciet naar heeft gevraagd.
6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale
producten, waaronder een e-book of online
programma/cursus/coaching, te ruilen en/of
retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale
producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De
klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor
afstand doet van het recht gebruik te maken van
bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.15. Melt kan producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod
aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Melt te hanteren leveringstermijn varieert
per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld.
De door Melt opgegeven levertijd begint na
totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst
van alle benodigde gegevens en/of materialen van de
klant.
7.2. Een door Melt vastgestelde leveringstermijn kan
nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het
enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Melt
niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan
30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding
van de overeenkomst slechts toe indien Melt, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is
om een tijdige levering door Melt mogelijk te maken,
onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke
gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Melt zal, behoudens
tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Melt geleverde
zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de
dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Melt verzonden facturen dienen door de
klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Melt biedt de
mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen
termijnen te betalen. Bestellingen via de website worden
online via iDeal direct voldaan.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting
voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat
een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Melt besluiten
zijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment
van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig
voorkomt, kan Melt besluiten de opdracht eenzijdig te
beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het
verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van
het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl.
BTW bedragen (in geval van een particuliere klant gelden
de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten)
en tevens de kosten voor juristen, advocaten,
deurwaarders, incassobureaus en de eventuele
gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het
gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
de klant in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel
beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt
gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Melt voorts het recht
uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet
uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of
rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten,
zonder recht op vergoeding van schade voor klant die
hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Melt elektronisch
factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te
ontvangen dan behoudt Melt zich het recht om hiervoor
meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Melt
verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan Melt kenbaar maken. Na
ontvangst van het bezwaar zal Melt een onderzoek
instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de
betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Melt geleverde producten en diensten
blijven eigendom van Melt totdat alle door de klant
verschuldigde bedragen aan Melt zijn voldaan. Te allen
tijde met inachtneming van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &
INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het
kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking
gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops,
online trainingen, online programma’s, modellen,
technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s,
instrumenten en lesmaterialen alsmede voorbereidend
materiaal en uitgebrachte rapportages berusten
uitsluitend bij Melt tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.2. De door Melt geleverde producten mogen,
gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of
worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet
uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Melt en
worden beschermd door auteursrechten en intellectuele
of industriële eigendomsrechten die onder het
toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de
website niet toegestaan om de website of enig gedeelte
daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te
stellen zonder toestemming van Melt.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen
op door Melt ontwikkelde voortbrengselen van de
menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van
Melt, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is
overeengekomen.
9.5. Melt is niet verantwoordelijk voor enige
informatie/content die de klant op de servers van Melt
plaatst. Indien de door klant geplaatste
informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de
rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving
zal de klant Melt vrijwaren van enige aanspraken op
schadevergoeding die derden mochten doen gelden als
gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en
artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Melt recht op een vergoeding ter
hoogte van tenminste twee maal de door hem
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm
van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding
te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Melt en de klant is te
typeren als een inspanningsovereenkomst. Melt kan als
gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet
behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van
de diensten bijdraagt aan het door de klant en Melt
gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen
zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.
10.3. Indien Melt onverhoopt hetgeen bepaald in artikel
10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is
niet hoger dan €1500,- en in ieder geval te allen tijde
beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in
het betreffende geval aan Melt uitkeert. Wanneer sprake
is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal
het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Melt dan alleen
aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Melt aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zover deze aan Melt toegerekend kunnen
worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in dit
artikel.
10.5. Melt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte
schade die geleden wordt door het gebruik van door Melt
geleverde diensten en/of producten, met uitzondering
van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan
de kant van Melt.
10.6. Melt is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade
door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade
ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren
van de overeenkomst.
10.7. Klant vrijwaart Melt voor alle aanspraken op
schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter
zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door
het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de
aan contractant geleverde producten en diensten van
Melt.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN
OVERMACHT
11.1. Melt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden
door overmacht. Indien de overmacht gedurende een
termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd
is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Melt is bij zijn activiteiten afhankelijk van de
medewerking, diensten en leveranties van derden, waar
Melt weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Melt kan
derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld
worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een
situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een
derde partij met wie Melt een overeenkomst is
aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht
zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan elke van de wil van Melt
onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te
voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt
begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van
personeel van Melt of Melt zelf, transportmoeilijkheden,
brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën,
bedrijfsstoringen bij Melt, wanprestatie door leveranciers
van Melt waardoor Melt zijn verplichtingen jegens de
klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige
storingen in het bedrijf van Melt of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Melt tevens ter keuze het recht
om de termijn van levering met de duur der overmacht te
verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Melt in welke vorm
dan ook gehouden is tot voldoening van enige
schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in
artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken
hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de
overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Melt, komt de
bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts
toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering
van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3
kan Melt de overeenkomst zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen
voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de
gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt
aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn
of haar betalingsverplichting bij verlenging van
de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of
de goede zeden, of enige uit de overeenkomst
met Melt voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen
of aanwijzingen van Melt;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet
aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Melt zal wegens een beëindiging, zoals bepaald
in dit artikel, nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als
bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn. Bedragen die Melt vóór de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft
verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in
de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.
12.6. Melt behoudt het recht om zijn algemene
voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande
overeenkomsten. Indien Melt overgaat tot wijziging van
de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte.
Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te
ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene
voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen
na het inwerking treden van deze nieuwe algemene
voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Melt zal bij de uitvoering van de overeenkomst
zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen
beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de
klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met
het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat,
zullen de klant en Melt in overleg treden om het
geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten
voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1,
zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat
artikel overeenkomstig het normale tarief van Melt
worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar
inziens van Melt aannemelijk kan maken dat de
afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant
van Melt.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid
van de door Melt te leveren diensten en/of producten
voor rekening komt van Melt, heeft de klant geen recht
op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze
voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN PROGRAMMA’S,
WORKSHOPS EN COACHING MELT
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht
deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al
dan niet met referentie naar of volgens de methode van
Melt aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting
te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen
van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Melt
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze
waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en
methode van Melt in de praktijk tot uitvoering brengt. De
inhoud van de diensten van Melt zijn niet bedoeld ter
vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch
specialist of psycholoog. Het gebruik van de
programma’s (zoals Essence, Woman Within en Roots), masterclasses, workshops,

visualisaties, healings en coaching sessies en eventuele
beslissingen die genomen worden naar aanleiding
daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant.
Melt aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan
ook.
14.3. Melt is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met
het nakomen van de betalingsverplichting jegens Melt,
het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan
zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse
beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de
factuur plaats. Tevens blijft de klant onverminderd
gehouden tot betaling van het volledige
overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant
beperkt het recht om in te loggen op de online
leeromgeving, programma wordt aangegeven hoe lang
de content beschikbaar blijft. Indien Melt besluit
materiaal eerder te verwijderen of te verhuizen naar een
andere website, stelt Melt de klant hier één maand
voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via
het bij Melt meest recente bekende e-mailadres op de
hoogte.
14.6. De door Melt aan de klant verstrekte inloggegevens
betreffende de online trajecten/modules/begeleiding
mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Een coachsessie uit het 1:1 traject, workshop, kan tot 48 uur voor aanvang van de
dienst worden geannuleerd door de klant. Wordt de
afspraak niet tijdig geannuleerd, wordt 75% van het
overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
14.8. Melt is niet aansprakelijk voor de eventuele
gevolgen van het ondergaan van coaching sessies,
adem/yoga sessies, webinars, workshops, visualisaties
en/of healings. Het ondergaan van de sessies vallen
volledig onder het eigen risico van de klant.
14.9. Restitutie van de door de klant aangeschafte
ticket(s) voor een van workshop of sessie van Melt is
mogelijk indien het gaat om persoonlijke
omstandigheden of ziekte van een particuliere klant. De
klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het
deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen
zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden
voldoet.
14.10. Melt behoudt zich het recht voor deelnemers te
verwijderen bij workshops /cursussen of sessies indien de
deelnemers door het gedrag een workshop / cursussen of
sessies belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is
daarbij uitgesloten.
14.11. Melt is gerechtigd de workshop / cursus te
annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De
klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen
gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere workshop
datum beschikbaar komt.
14.12. Indien Melt door overmacht (zoals genoemd in
artikel 11) genoodzaakt is om de workshop te
verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid
voor de workshop voor de nader te bepalen datum
zonder dat de klant recht heeft op restitutie van
eventueel betaalde gelden.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE
RETREATS 
15.1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier
en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de
deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
15.2. Voor een meerdaagse retreat (in het buitenland)
geldt een aanbetaling van €700 van de overeengekomen
prijs en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8
weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij
boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het
bedrag per ommegaande volledig betaald te worden.
15.3. Voor one/two day retreats en weekend
retreats dient het totaalbedrag in één keer voldaan te
worden. Na betaling van de factuur is de inschrijving
definitief.
15.4. Op verzoek van klant kan de retreats tevens vooraf
in zijn geheel betaald worden. Er is in dat geval geen
sprake van een aanbetaling maar gehele facturatie
vooraf.

15.5 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief 21% BTW voor ondernemers en bedrijven.
15.6. Bij niet-tijdige betaling van de verstuurde factuur
voor de retreats heeft Melt het recht de reservering te
laten vervallen. Tevens is de inschrijving voor de retreats
pas definitief na betaling van de volledige
overeengekomen offerteprijs.

15.7. De klant is gehouden zelf tijdig de reis- en
annuleringsverzekering af te sluiten.
15.8. Eventuele vluchten van en naar de locatie van de
retreats dienen door de klant te worden geboekt.
15.9. Melt is gerechtigd de retreats te annuleren indien
er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het
betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd
krijgen tenzij direct een andere datum voor de
beschikbaar komt.
15.10. Melt behoudt zich het recht voor deelnemers te
verwijderen bij de retreats indien de deelnemers door
het gedrag de retreats belemmeren. Restitutie van
betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
15.11. Indien Melt door overmacht (zoals genoemd in
artikel 11) genoodzaakt is om de workshop te
verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid
voor de workshop voor de nader te bepalen datum
zonder dat de klant recht heeft op restitutie van
eventueel betaalde gelden.
15.12. Deelname aan het inhoudelijke programma van de
retreats geschiedt op basis van vrijwilligheid, het staat de
klant vrij om wel of niet deel te nemen aan het
programma. Het afzien van (onderdelen van) het
programma geeft de klant geen recht op restitutie of een
vervangende activiteit.
15.13. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting
te ontleden aan de retreats en ieder handelen van de
klant is voor zijn eigen rekening en risico. De inhoud van
de retreats en/of de sessies van Melt zijn niet
bedoeld ter vervanging van medische behandelingen of
therapie. Het deelnemen aan de retreats en een
eventuele cursus, workshops, visualisatie, healing en/of
coaching sessies en eventuele beslissingen die genomen
worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen
verantwoordelijkheid van de klant. Melt aanvaard geen
aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
15.14. Melt is gehouden de inhoud van het programma
van de retreats te wijzigen bijvoorbeeld wanneer een
docente door omstandigheden de workshop niet (meer)
kan verzorgen. Melt zorgt in dat geval voor een
gelijkwaardige vervanger. De klant wordt hiervan tijdig
per e-mail op de hoogte gesteld.
15.15. Het is niet toegestaan tijdens de retreats gebruik
te maken van drugs en/of overmatig alcoholgebruik.
15.16. Het maken van video/film of geluidsopnames (inclusief maken van podcasts) en delen over de programma onderdelen of inhoud in welke vorm dan ook over de retreats is slechts toegestaan indien Melt hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

ARTIKEL 16. ANNULERING VAN DE GEBOEKTE RETREATS
One day retreats of weekend retreats
16.1. Indien de klant de gereserveerde retreat wenst te
annuleren (wegens ziekte of persoonlijke
omstandigheden) dan kan de betaalde bedrag worden
ingezet voor een andere one day retreat  tot 7 dagen voor aanvang van het retreat of mini escape.
16.2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het
retreat worden geen deelnamekosten aan de klant
terugbetaald.
16.3. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het
deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen
zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden
voldoet.
16.4. In geval van annulering aan de kant van Melt door
overmacht dan zal er een alternatieve datum worden
gezocht om het retreat in de nabije toekomst alsnog
plaats te laten vinden of kan de klant ervoor kiezen om
het gehele bedrag gerestitueerd te krijgen.
Meerdaagse retreats (binnen- en buitenland)
16.5. Indien de klant de gereserveerde retraite wenst te
annuleren (alleen wegens ziekte of persoonlijke
omstandigheden) heeft zij recht op terugbetaling van ten
hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
• Twee maanden voor aanvang van het retreat:
terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
• Een maand voor aanvang van het retreat:
terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
• Twee weken voor aanvang van het retreat:
terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
• Binnen twee weken voor aanvang van het
retreat: er worden geen deelnamekosten
terugbetaald.
16.6. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het
deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen
tot 48 uur voor aanvang van het retreat zolang de
persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
16.7. In geval van annulering aan de kant van Melt zal de
reissom gebruikt worden voor een volgende retraite (of
een gedeeltelijke betaling indien de vervangende retraite
een hogere prijs heeft) of kan de klant ervoor kiezen om
de gehele reissom gerestitueerd te krijgen. Kosten van
vliegtickets, opgenomen vakantiedagen en/of het
afsluiten van verzekeringen worden niet door Melt
vergoed. De klant heeft geen recht op enige andere
compensatie of schadevergoeding in verband met de
annulering door Melt.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK
RECHT
17.1. Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Melt en de klant in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
worden genomen.
17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Melt
alleen bindend indien en voor zover deze door Melt
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
17.3.Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Melt alleen bindend indien en voor zover deze door Melt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

17.3. Indien Melt op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

17.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

17.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een

derden worden overgedragen indien Melt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

17.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Melt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.7. De klant en Melt zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

17.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Melt en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.