One day Breathe & Retreat at the beach

Maak contact met een diepere laag
in jezelf

30 augustus 2020
10.30-17.30 uur

Scheveningen

-uitverkocht/sold-out-

Je bent bezig met jouw bewustwordingsreis. Steeds vaker doe je dingen op het gebied van persoonlijke groei. Je bent goed op weg en je voelt dat er nog meer in zit. Je wilt graag dieper contact met jezelf maken en je bent dan ook toe aan een volgende stap hierin.

 

Hoe fijn is het om

Op een dieper niveau in contact te zijn met jouw lichaam?

In een volledige ontspannen staat te zijn?

Jouw energie vrij te laten stromen?

Rust in je hoofd te vinden?

Jouw hart te openen?

Jouw levensenergie en vreugde verder te vergroten?

 

 

Kom dan naar de One Day Breathe & Retreat om in rust contact te maken met een diepere laag in jezelf. Op een heerlijke locatie aan het strand kan je even alles loslaten en jezelf in zachtheid ontmoeten. Door middel van yoga, meditatie en ademen ga je een liefdevolle reis door jouw lichaam maken, de katalysator van jouw verdere groei. Jouw lichaam is heel intelligent, hier liggen jouw emoties en energieën opgeslagen. Ook staat jouw adem als metafoor voor hoe je leeft. Als je niet voluit ademt en je emoties dempt, beperk je ook het leven in jou. Door in een ontspannen en stille staat te zijn, kom je in overgave om te ervaren wat jouw lichaam je wilt vertellen, opent jouw hart zich voor jouw verlangens en voel je jouw levensenergie stromen.

 

Wat kun je allemaal verwachten tijdens deze dag voor jezelf?

Wij beginnen de dag met volledig ontstressen en aanwezig zijn in het huidige moment. We zullen diverse zachte vormen van yoga, tai chi, ademhalingsoefeningen en diepe meditatie doen om je uit je hoofd te halen en te zakken in je lichaam. Om vervolgens te eindigen met een ademcirkel onder de liefdevolle begeleiding van ademcoach Ademloes. Door middel van de verbonden ademhalingstechniek kom je in een staat van overgave. Jouw lichaam nodigt je uit om te omarmen wat er is. Iedereen ervaart dit op zijn eigen manier, zoals bijvoorbeeld volledige ontspanning, beperkende overtuigingen die naar boven komen om te worden losgelaten, energie die kan gaan stromen en het kan jou in een staat van bewustzijn brengen die je wellicht nog nooit eerder hebt ervaren. Een bewustzijn om in zachtheid weer een stap(je) te maken in jouw ontwikkeling, om met meer levensenergie en in diepere verbinding met jezelf te leven.

 

Yoga & Tai Chi

Energiewerk

Diepe ontspanning, ademhalingsoefeningen & meditatie

Verbonden ademcirkel onder begeleiding van ademcoach Ademloes

Inclusief lunch, smoothies, snacks & thee

Zon, zee & strand

Cadeautje

 

Na afloop van deze one day retreat

Heb je ervaren hoe het is om in overgave te zijn

Heb je die diepere laag in jezelf aangeraakt

Ben je gegrond en aanwezig in je lichaam

Voel je je ontspannen

Adem je je vrijer en voller

Voel je je ruimer en lichter

Stroomt jouw levensenergie

Ben je meer verbonden met jezelf en jouw verlangens

Ben je opgeladen met nieuwe energie

Voor wie is deze middag?

Je bent nieuwsgierig en staat open naar wat yoga, meditatie en ademwerk voor jouw hele systeem en gezondheid kunnen betekenen

Je voelt van binnen dat het tijd is een vervolgstap te nemen in jouw persoonlijke groei, bewustwording en/of spirituele reis

Je wilt graag contact maken met een dieper deel in jezelf

Je gunt jezelf om in zachtheid volledig te ontspannen en je op te laden met nieuwe energie

Je wilt rust in je hoofd en in contact staan met jouw lichaam

Je wilt vrijer leven en jouw energie laten stromen

Je wilt jouw levensenergie vergroten

Je hebt zin in een heerlijke dag op het strand

Je maakt graag plezier in een ontspannen setting

Deze one day retreat wordt begeleid door Melt, Melanie van der Laan.

De ademcirkel wordt verzorgd door Ademloes, Marloes Hovestad. 

De one day retreat zal in het Engels worden gehouden als niet-Nederlands sprekende deelnemers zich aanmelden.

The one day retreat will be in English in case non-Dutch speakers will be part of the group.

Kind Words

Waar en wanneer

One day Breath & Retreat
at the beach

Zondag 30 augustus 2020
10.30-17.30 uur

Je bent vanaf 10.30 uur welkom. Bij aankomst staat er een drankje en wat lekkers voor je klaar.

Strandtent Het Puntje

Noorderstrand Scheveningen

Tickets

Early bird t/m 23 augustus: €99

Reguliere ticket: €119

Inclusief lunch, smoothies, snacks, onbeperkt water en thee

Tickets bestellen via onderstaande links

Andere informatie


Tijdens de dag zullen we de richtlijnen van het RIVM volgen. Wij verzoeken je dan ook om een eigen yogamatje mee te nemen. Mocht je deze niet hebben, laat het dan even weten.

De yoga is voor iedereen toegankelijk en voor elk niveau.

Team

Melanie

host, yoga

Melanie is een gecertificeerde yoga teacher. Door de jaren heeft zij zich verdiept in Westerse en Oosterse filosofie op het gebied van yoga, healing en energiewerk. Melanie gelooft dat ontspanning en daarmee het creëren van ruimte, de eerste stap is naar meer verbinding met het lichaam en de innerlijke wereld. Haar lesstijl is een combinatie van mindful yin, qi gong, tai chi, restorative en yoga nidra aangevuld met ademen, voelen en energiewerk. Tijdens haar lessen neemt ze mensen graag mee op een liefdevol reis door het lichaam om hiermee op een zachte manier te verbinden.In English

One day Breathe & Retreat
at the beach

Connect to your deeper self

August 30th 2020
10.30-17.30h

Scheveningen

-sold out-

You have started your inner journey. More and more you are exploring the field of personal growth. You are doing so well and yet you feel there is more. You wish to connect deeper to yourself. You are ready to take the next step. 

 

 

How great would it be

to connect on a deeper layer with your body?

to feel completely relaxed?

if your energy flows freely?

to have a calm mind?

to open your heart?

to increase your life force energy?

 

 

Feel welcome and join the One Day Breathe & Retreat to connect to a deeper layer within yourself. On a wonderful location at the beach you can let go of everything and meet yourself with compassion. Through yoga, meditation and breathwork you will make an inner journey within your body, the catalyst of your further growth. Your body is super intelligent, your emotions and energies are stored here. Also your breathe is a metaphor for how you live. If you don’t breathe fully and suppress your emotions, you limit the live inside of you. By being relaxed and silent, you come in a state of surrending to hear what your body wants to tell you, you open your heart for your desires and your life force energy flows.

 

 

What to expected during this one day retreat?

We will start the day by relaxing and just be in the present moment. You will experience that soft yoga, tai chi, breathwork and deep meditation will get you out of head and connect you to your body. Next we will have a conscious breathing circle under the loving guidance of breathwork coach Ademloes. Through the circular breathing technique you will come into a state of surrender where your body invites you to embrace what is. Everyone experiences this in a different way, such as complete relaxation, limited beliefs coming to the surface to be let go, energy that frees up and you could come into a state of awareness you have probably never experienced before. An awareness to help you take a next (little) step in your growth, to feel alive and to live a true-to-self-life.

 

 

Yoga & Tai Chi

Energy work

Deep relaxation, breathwork & meditation

Conscious breathing circle under guidance of breathwork coach Ademloes

Including lunch, smoothies, snacks & tea

Sun, sea & beach

Gift

 

After this one day retreat

You have experienced how it is to be in a state of surrender 

You have touched upon a deeper layer within yourself

You are grounded and present in your body

You feel deeply relaxed

You breathe fuller and deeper

You feel more free and light

Your life force energy flows

You are more connected to yourself and your desires

You are revitalized with new energy

For who is this day?

You are curious and open to what yoga, meditation and breathwork can do for your health and whole system

You feel that it is time to take a next step in your personal growth, awareness and/or spiritual path

You would like to make contact with your deeper self

You want to treat yourself on a selfcare day to relax and recharge

You want to quiet your mind and bring your awareness back to your body

You want your energy and live to flow

You want to enhance your life force energy

You feel like a beautiful day at the beach

You like to have fun

This one day retreat is guided by Melt, Melanie van der Laan.

The breathing circle is guided by breathwork coach Ademloes, Marloes Hovestad.

The one day retreat will be in English in case non-Dutch speakers will be part of the group.

Where and when

One day Breathe & Retreat
at the beach

Sunday August 30th 2020
10.30-17.30h

You are welcome from 10.30 AM. Upon arrival there will be a nice drink and some healthy snacks waiting for you

Beachclub Het Puntje

Noorderstrand Scheveningen

Tickets

Early bird until August 23rd: €99

Regular ticket: €119

Including lunch, smoothies, snacks,
water & tea

Tickets via the below link

Other information

Please note that during the retreat the guidelines of the RIVM are followed. You are kindly being requested to bring your own yoga mat. In case you don’t have one, please let Melanie know. The yoga is accessible for all levels.

Team

Melanie

host, yoga

Melanie is a certified yoga teacher. Throughout the years she deepened herself in Western and Eastern yoga and healing philosophy. Melanie feels that letting people relax and therefore creating space in the body and mind, is the first step in connecting to yourself. Her teaching style is a combination of mindful yin, qi qong, tai chi, restorative and yoga nidra complemented with breathwork, sensing and energywork. During her teachings she loves to guide people in softness on a journey through their body.